Výroba elektrické energie

ZOD SLEZSKÁ DUBINA provozuje dvě výrobny elektrické energie. Bioplynovou stanici o instalovaném elektrickém výkonu 526 kW a fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 99 kW. Obě tyto výrobny jsou umístěny na farmě ve Větřkovicích.

BIOPLYNOVÁ STANICE VĚTŘKOVICE

Bioplynová stanice (dále jen BPS) Větřkovice o instalovaném elektrickém výkonu 526 kW byla do provozu uvedena v prosinci 2013.

BPS funguje na principu anaerobní (bez přístupu vzduchu) fermentace (kvašení) organických materiálů, kdy se uvolňuje bio-plyn bohatý na metan. Tento bioplyn se dále spaluje v kogenerační jednotce (motoru s elektro-generátorem), která vyrábí elektrickou energii a teplo. Výsledným produktem fermentace je digestát, který je využíván jako hnojivo v rostlinné výrobě.

Fermentace probíhá uvnitř železobetonové nádrže ve dvou stupních. Je využito technologie kruh v kruhu. Ve fermentorech je udržována stálá teplota a biologická rovnováha umožňující fungování mikroorganismů, které vytvářejí bioplyn.

BPS Větřkovice využívá jako hlavní vstupní suroviny hnůj skotu, travní senáže z dříve mulčovaných ploch a GPS obilovin. Dále pak posklizňové zbytky, nevyužitelné brambory, zbytky z krmných žlabů a okrajově kukuřičnou siláž a cukrovarské řízky. Na ředění se využívají oplachové vody z dojírny.

Z procesu vystupující digestát je separován, kdy se oddělí pevná složka – separát a tekutá složka – fugát. Dosahuje se tak lepší míchatelnosti skladovací nádrže a v neposlední řadě je fugát snadněji přijímán půdou. Za využití moderní techniky aplikace fugátu při rostlinné výrobě hadicovým aplikátorem nevzniká žádný zápach. Separát je poté aplikován společně s hnojem.

Vyrobená elektrická energie pokryje kompletně potřebu družstva a přebytek je poté dodáván do distribuční sítě. Vyrobené teplo se využívá k vytápění dílen, správní budovy a dále je dodáváno k využití přilehlé firmě zpracovávající koření a houby.

Fotogalerie bioplynové stanice