O družstvu

Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA se sídlem Větřkovice 198 hospodaří v obilnářsko-bramborářské oblasti na výměře 1443 ha zemědělské půdy.
Z toho orná půda činí 827 ha, travní porosty 616 ha. Celá výměra zemědělské půdy se nachází v méně příznivé oblasti (oblast LFA) v nadmořské výšce 400 – 520 m.n.m.

Činnost družstva je zaměřena především na zemědělskou výrobu. Zabývá se rostlinou i živočišnou výrobou. Zaměstnává celoročně 57 stálých pracovníků, z toho zaměstnává ve stálém pracovním poměru 36 občanů z obce Větřkovice.

ZOD SLEZSKÁ DUBINA je dlouholetým členem Zemědělského svazu České republiky.

logo zs cr 200

V rostlinné výrobě pěstuje z tržních plodin sladovnický ječmen, potravinářskou pšenici, ozimou řepku, mák a brambory. Hlavním odběratelem na sladovnický ječmen je Plzeňský Prazdroj,a.s., Pivovar Radegast Nošovice.
Na 25 % orné půdy jsou pěstovány pícniny pro skot.  
Louky se sklízí minimálně 2x ročně pro výrobu krmiva pro skot a také pro bioplynovou stanici.  
Pro posklizňovou úpravu obilovin postavilo družstvo v roce 2007 novou posklizňovou linku, kterou v roce 2010 doplnilo o sušárnu obilí.

V živočišné výrobě se družstvo zabývá chovem mléčného skotu a také masného skotu na pastvinách.
Dojnice holštýnského plemene jsou ustájené ve vzdušné stáji pro 280 ks, postavené v roce 2007 na středisku ve Větřkovicích. Vedle stáje je postavena paralelní dojírna s 20 dojícími místy a nadzemní jímka s obsahem 960 m³ na oplachové vody. Tato stáj byla v roce 2015 dovybavena ventilátory s řízenou ventilaci, k zajištění příznivého klimatu dojnicím v letních měsících. Mléko odebírá Mlékárna KUNÍN a.s.
Krávy bez tržní produkce mléka plemene charolais a masný simentál., v počtu asi 100 ks, jsou pasena, společně s mladým dobytkem, na ploše 200 ha pastvin. V zimním období jsou zvířata ustájena v zimovišti ve Vlkovicích.
Chov prasat byl z důvodu dlouhodobě nízké ceny přerušen.
Aby družstvo nebylo závislé jenom na zemědělské výrobě, provozuje také autodopravu. Celoročně má zaměstnané nákladní auta u firmy EUROVIA v kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou.

K dosažení dlouhodobé stability podniku realizovalo družstvo v roce 2013 výstavbu bioplynové stanice s výkonem 526 kW, která využívá jako hlavní surovinu senáž z méně kvalitních luk, které nejsou vhodné pro dojnice. Zajišťuje tím ekonomické využití veškeré rostlinné hmoty ze zemědělských pozemků. Bioplynová stanice byla postavena v areálu střediska družstva ve Větřkovicích. Zařízení bioplynové stanice slouží k výrobě elektrické energie z biomasy. Vedlejším produktem je tepelná energie, kterou se vytápí dílny a administrativní budova a ohřívá voda. Od roku 2014 je dodáváno teplo také sousední firmě -  Jaroslav Kostera, J.K.FOOD s.r.o.  Zájem o vytápění teplem z BPS projevili také někteří občané v blízkosti družstva.
Z bioplynové stanice po zfermentování surovin vytéká digestát, který je skladován po dobu 6 měsíců v koncovém skladu s objemem 6000 m3 a je následně využíván jako hnojivo k plodinám na orné půdě a na loukách.  

Zemědělské družstvo ve Větřkovicích zajišťuje také služby pro občany, jako je vývoz jímek, jeřábové práce, dovoz dřeva z lesa, nakládání materiálů a další přepravy nákladními auty a traktorové práce.
Pro obec zajišťuje družstvo zimní údržbu obecních komunikací, podílí se na udržování polních cest. Podporuje finančně nebo materiálně činnost zájmových spolků v obci, podílí se na kulturním a společenském dění v obci – družstevní ples, mše za úrodu s posezením na faře. Každoročně zajišťuje exkurzi žáků základní školy z Větřkovic spojenou s prohlídkou stájí se zvířaty, prohlídkou strojů a zařízení v areálu družstva.